Teisinė informacija

 

LANKYTOJŲ DĖMESIUI,

  Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:

 Dalyvaudami renginyje Kultūros centro ir tradicinių amatų centro patalpose ar Kultūros centro ir tradicinių amatų centro organizuojamame renginyje

už įstaigos ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video).

Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys

nebus skelbiami be jų raštiško sutikimo.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS CENTRŲ ĮSTATYMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ĮSTATYMAS

Kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktai, kiti teisės aktai ir Žaslių kultūros centro nuostatai.